6mm .243 ( .243 )

6mm 55gr BLITZKING

6mm 60gr HP - VARMINTER

6mm 70gr HPBT MATCHKING

6mm 70gr BLITZKING

6mm 75gr HP - VARMINTER

6mm 80gr BLITZ SBT - VARMINTER

6mm 85gr SPT - VARMINTER

6mm 85gr HPBT - GAMEKING

6mm 90gr FMJBT - GAMEKING

6mm 95gr HPBT MATCHKING