MAY 3 rd

  60 SPORTING  BIRD  TROPHY SHOOT
0R  100 SPORTING BIRD ALTERNATIVE SHOOT.
SUNDAY, 3rd MAY,  2015
High Gun:   C TAYLOR   (46)
AAA  Class Winner:     AA Class Winner:   
A  BLAKEMORE   (45) J   COSGROVE  (45)
2nd.    N   O'CONNOR    (45) 2nd.    A   PLANT    (43)
3rd. A   JOHNSON    (43) 3rd. B   DAVIES   (42)
A Class Winner:    L  TAYLOR  (46) B Class Winner:   
      D  HOOPER   (32)
2nd.    N   SHELDON   (42) 2nd.    S   SAYERS   (29)
3rd. S   ARGYLE   /  M  MASON (38) 3rd. J   SHAW   (27)
C Class Winner:        J  HORDEN   (30)
HIGH GUN MEMBER (100 BIRDS) HIGH GUN VISITOR (60 BIRDS)
D   HOPLEY    (83) S  KEATING    (50)
HIGH GUN VISITOR (100 BIRDS)
A   CARRIER  (79)